HỢP ĐỒNG KINH DOANH THỜI TRANG MAY MẶC


CTY TNHH MT THÀNH VIÊN TM-DV-SX- HP PHONG
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Đc Lp - T Do - Hnh Phúc
….o0o…
HP ĐNG KINH T
V/v: Mua vải các loại
S: 060/KNP
- Căn c b lut dân s ca quc hi nưc Cng hoà xã hi ch nghĩa Vit Nam s 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005.
 - Căn c lut thương mi ca quc hi nưc Cng hoà xã hi ch nghĩa Vit Nam s 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005
 - Căn c vào vào nhu cu và kh năng thc hin ca hai bên.
Hôm nay, ngày 01 tháng 01 năm 2016 ti văn phòng Công ty TNHH MT THÀNH VIÊN TM-DV-SX- HP PHONG – Chi nhánh ti Biên Hòa -Đồng Nai

Chúng tôi gm có:

I.                    BÊN MUA (Bên A)    
            
CÔNG TY TNHH MTV TM-DV-SX HỢP PHONG  – CHI NHÁNH TI BIÊN HÒA

Người đại diện                   : Ông. MONTREE SOMKAEW    Chc v: Giám đc           Đa ch               :Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
Đin thoi          : 068. 3668129                               Fax: 068.3668127
MST                  : 3600224423- 054
Tài khon          : 90137984419
Ti                    : Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered(Vit Nam)

II.                 BÊN BÁN(Bên B): CƠ S May Mặc Bảo Vinh

Đi din             : Bà.Lê Thị Trưng Thu                              Chc v:  Ch cơ s
Đa ch               : 135 HÀM NGHI, BẢO VINH, LONG KHÁNH , ĐNG NAI
Đin thoi          : 0613 792915                                       Fax: 0613 792915
Mã s thuế              : 802972XXXX
Tài khon             :  5906 215 010 618 ti ngân hàng Aribank VN chi nhánh ti Long Khánh - Đng Nai

Sau khi bàn bc hai bên tha thun cam kết thi hành các điu khon mua bán như sau:

Điu I: Ni dung công vic và sn phm hp đng:    
Bên A mua ca bên B các thiết b đin vi ni dung như sau
   S TT
TÊN HÀNG HÓA
S LƯỢNG
ĐVT
ĐƠN GIÁ
THÀNH TIN
01
Vải cây thun cotton màu
100
kg
          55,000
             5,500,000  
02
Vải cây kate hoa
100
kg
        55,000
           5,500,000  
03
Vải cây 4 chiều
100
kg
        30,000
           3,000,000  
04
Vải cây nỉ 1 da
100
kg
        62,500
           6,250,000  
05
Phụ liệu may mặc các loại
100
kg
52,000
5,200,000
TNG CNG
   25,450,000 

Điu II: Cht lưng  và yêu cu k thut:
Bo đm đy đ cht lưng theo nhà sn xut, kèm các giy t chng nhn ngun gc cht lưng.

Điu III: Thi gian và tiến đ thc hin
-          Thi gian giao hàng: Ngày 06   tháng 01   năm 2016.

Điu IV: Giá tr hp đng và hình thc thanh toán:
-          Giá tr hp đng theo bng giá mà 2 bên đã tho thun ngày 01 tháng 01  năm 2016
25,450,000 VNĐ
-          Bng ch: hai mươi lăm triu bn trăm năm chc ngàn đng.
-          Hình thc thanh toán:
Công ty TNHH MT THÀNH VIÊN TM-DV-SX- HP PHONG – Chi nhánh ti Biên Hòa -Đồng Nai
Đa ch: Biên Hòa - Đồng Nai
Mã s thuế: 3600224423-054

y quyn thanh toán như sau
•. Tên thanh toán: Công ty TNHH MT THÀNH VIÊN TM-DV-SX- HP PHONG 
•. Đa ch: S 2 đưng 2A, KCN Biên Hòa 2, Đng Nai
•. Mã s thuế: 3600224423
•. Tài khon ngân hàng s: 90137984420
•. Ngân hàng thanh toán: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Vit Nam- CN Tp. HCM
•. Đa ch: Tp. HCM

-          Thanh toán trong vòng 30 ngày k t ngày nghim thu và bên B xut hóa đơn tài chính cho bên A

Điu V: Quyn và nghĩa v các bên:

1.      Bên A:
-          B trí ngưi giao nhn và kim tra hàng hóa
-          Thanh toán đúng thi gian theo hp đng
2.      Bên B:
-          Thc hin đúng thi gian theo hp đng. Sau khi tho thun, nếu vi phm bên B phi bi thưng thit hi do vic chm tr gây nên, vi mc giá bi thưng 4% giá tr hp đng /ngày cho bên A.

Điu VI: Bt kh kháng:
S kin bt kh kháng là s kin xy ra mang tính khách quan nm ngoài tm kim soát ca các bên như: bão, lũ, lc,…. Trong quá trình mua bán nếu có thit hi do s kin bt kh kháng gây ra thi mi bên chu trách nhim 50% giá tr phn thit hi đó. Vic bên B không hoàn thành nghĩa v ca mình do s kin bt kh kháng s không phi là cơ s đ bên A chm dt hp đng  vi bên B. Tuy nhiên, nếu b nh hưng bi s kin bt kh kháng tiến đ s đưc bù đp thêm bng vi thi gian b nh hưng

Điu VII: Điu khon chung
-          Trong thi gian thc hin hp đng, nếu có gì thay đi hai bên s cùng nhau bàn bc và thng nht cách gii quyết. Mi thay đi hay b sung phi đưc c hai bên tho thun bng văn bn hoc làm ph lc hp đng đính kèm. Nếu không t gii quyết đưc s đưa ra toà án nhân dân tnh Ninh Thun gii quyết, phán quyết cui cùng ca toà án là quyết đnh cui cùng mà 2 bên phi tuân theo, mi chi phí liên quan đến tranh chp do bên thua kin thanh toán.
-          Hp đng đưc lp thành 04 bn bng tiếng Vit, mi bên gi hai bn và có giá tr pháp lý như nhau.
-          Sau khi bên A thanh toán tin hang cho bên B thì hp đng đưc thanh lý.

ĐI DIN BÊN A                                               ĐI DIN BÊN B 


     
   
           ...................................................                                LÊ THỊ TRƯNG THU

0 nhận xét: